Oddział Przedszkolny

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja » Oddział Przedszkolny

 

 

Zarządzenie Nr 31/17

 

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

 

z dnia 14.03.2017 r.

 

 

 

            w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustalam harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów

do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, a także zespołów szkół, dla których organem

prowadzącym jest Gmina
i Miasto Warta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafiński

 

 Załącznik Nr 1

 

do Zarządzenia Nr 31/17

 

z dnia 14.03.2017 r.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Warta

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15.03.2017 do 05.04.2017

Od 15.05.2017 do 31.05.2017

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 5.04.2017 do 07.04.2017

Od 01.06.2017 do 08.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.04.2017

9.06.2017

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 11.04.2017 do 20.04.2017

Od 12.06.2017 do 19.06.2017

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2017

22.06.2017

 

 

Protokół Nr1/2017

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 7 kwietnia 2017 roku.

                Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

Przewodnicząca:  Ewa Gułaj

            Członkowie:  Małgorzata Garncarek

                               Katarzyna Michalak

 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 31/17 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia14.03.2017 oraz na podstawie art.20 pkt 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64) a także na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)  oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) po przeanalizowaniu złożonych Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji gminnej oraz kryteria rekrutacji szkolnej zakwalifikowała:

 

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 następujące dzieci, kontynuujące wychowanie przedszkolne:

 

 

 1. Bartosik Joanna Zuzanna ur. 2011r.
 2. Bartosik Kinga ur. 2012 r.
 3. Bartosik Lena ur. 2011 r.
 4. Brzęczkowski Piotr ur. 2011 r.
 5. Bukowiecka Anna ur. 2012 r.
 6. Kałas Kacper ur. 2012 r.
 7. Kędzia Jakub ur. 2012 r.
 8. Krawczyk Tobiasz Janusz ur. 2012 r.
 9. Krysiak Dominik ur. 2012 r.
 10. Nowiński Tomasz ur. 2011 r.
 11. Pieronowska Julianna ur. 2011 r.
 12. Matusiak Klaudia Magdalena ur. 2011 r.
 13. Pawlak Zuzanna Maria ur. 2012 r.
 14. Szewczyk Franciszek Jakub ur. 2011 r.
 15. Tomczyk Szymon Michał ur. 2011 r.
 16. Wachowski Filip ur. 2012 r.
 17. Wesołek Mikołaj ur. 2011r.

 

Nowo przyjęte:

1.    Firas Michał ur. 2012 r. 

2.    Podlasiak Mikołaj ur. 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do oddziału przedszkolnego „Maluchy”  3-4 latki w roku szkolnym 2017/2018 zakwalifikowała następujące dzieci:

 

 

 

 1. Łuczak Jakub ur. 2014 r.
 2. Sobczyk Iga ur. 2014 r. pkt.2
 3. Krawczyk Patryk Franciszek ur. 2014 r.
 4. Witczak Agata ur.2014 r.
 5. Pieronowski Alan ur. 2014 r.
 6. Matusiak Lena ur.2014 r.
 7. Świtacz Antonina ur.2013 r.
 8. Pawlicka Amanda ur.2013 r.
 9. Łuczak Julia ur.2013 r.

10. Miłosz Alicja ur. 2013 r.

11. Piórkowski Bartosz ur. 2013 r.

12. Kucińska Oliwia ur. 2013 r.

13. Gliwna Maria ur.2013 r.

14. Bukowiecka Aleksandra ur. 2013 r.

 

Na liście rezerwowej umieszczono dziecko :

 1. Kuciński Szymon Piotr ur. 2015 r.

Dziecko nie osiągnęło w terminie rekrutacji wieku trzech lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr 3/2017

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

                Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

Przewodnicząca:  Ewa Gułaj

            Członkowie:  Małgorzata Garncarek

                               Katarzyna Michalak

 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 31/17 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia14.03.2017 oraz na podstawie art.20 pkt 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64) a także na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)  oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) po przeanalizowaniu złożonych Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji gminnej oraz kryteria rekrutacji szkolnej przyjęła do oddziału przedszkolnego następujące dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne:

 

 1. Nowiński Tomasz ur. 2011 r.
 2. Pieronowska Julianna ur. 2011 r.
 3. Bartosik Joanna Zuzanna ur. 2011r.
 4. Bartosik Kinga ur. 2012 r.
 5. Bartosik Lena ur. 2011 r.
 6. Brzęczkowski Piotr ur. 2011 r.
 7. Matusiak Klaudia Magdalena ur. 2011 r.
 8. Kędzia Jakub ur. 2012 r.
 9. Bukowiecka Anna ur. 2012 r.
 10. Kałas Kacper ur. 2012 r.
 11. Wachowski Filip ur. 2012 r.
 12. Pawlak Zuzanna Maria ur. 2012 r.
 13. Krawczyk Tobiasz Janusz ur. 2012 r.
 14. Krysiak Dominik ur. 2012 r.
 15. Tomczyk Szymon Michał ur. 2011 r.
 16. Szewczyk Franciszek Jakub ur. 2011 r.
 17. Wesołek Mikołaj ur. 2011

 

Nowo przyjęte:

 

                 1.    Firas Michał ur. 2012 r. 

                 2.    Podlasiak Mikołaj ur. 2012 r.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl